Ochrana súkromia

 • Obchodné meno – prevádzkovateľ: Centron Slovakia s.r.o.
 • Sídlo: Podháj č. 107, 841 03 Bratislava
 • IČO: 17333237
 • DIČ: 2020344645
 • IČ DPH: SK2020344645
 • Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 1710/B
 • Kontaktné údaje:
  • Email: centron@centron.sk
  • Tel: 02/6478 0767 (v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00)
 • Kontaktné údaje zodpovednej osoby: Prevádzkovateľ nemá povinnosť menovať zodpovednú osobu. Kontaktná osoba pre vybavovanie žiadostí dotknutých osôb: gdpr@centron.sk
 • Orgán dozoru: Úrad na ochranu osobných údajov.

I. Všeobecné ústanovenia

 1. Právny rámec a účel spracúvania osobných údajov
  1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ust. čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), je predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému v procese uzatvárania kúpnej zmluvy povinný spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán a spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim.
  2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov teda je:
   • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1b) GDPR,
   • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa č. 6 ods. 1c) GDPR,
   • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1f) GDPR,
   • váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zák. č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
  3. Súhlas dotknutej osoby
 2. Vyhlásenie predávajúceho
  Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a teda že:
  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR,
  • na iné účely ako je tu uvedené bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
  • chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužite, poškodenie alebo zničenie vašich osobných údajov.
  • naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.

II. Kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Kupujúci/fyzická osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Kupujúci/právnická osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Bez poskytnutia osobných údajov Prevádzkovateľ nemôže zabezpečiť dodanie produktu alebo služby.
 4. Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 GDPR, keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk.

III. Doba uchovávania osobných údajov po skončení účelu

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a do splnenia účelu, na ktorý sú spracúvané, v zmysle platného právneho poriadku SR.
 2. Osobné údaje na účel uzatvorenia zmluvného vzťahu sa uchovávajú na účtovných dokladoch od vystavenia účtovného dokladu ešte 10 rokov po skončení účelu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
  V prípade stornovania objednávky v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami sa osobné údaje na účtovných dokladoch uchovávajú od prípadného vystavenia účtovného dokladu ešte 10 rokov po skončení účelu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
 3. Osobné údaje využívané na účel priameho marketingu sa v prípade námietok zákazníka v súlade s čl. 21 GDPR okamžite zlikvidujú. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 7 GDPR, osobné údaje dotknutej osoby budú bezodkladne zlikvidované.
 4. Fotografickú dokumentáciu na našich weboch, facebookových, instagramových resp. iných sociálnych sieťach môžeme uverejniť výlučne na základe udelenia Vášho písomného súhlasu a to pod dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

IV. Cookies

 1. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
 2. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 3. Súbory cookies môžu byť buď “trvalé” súbory cookies alebo súbory “relácie”: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 4. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

V. Poskytovanie vašich osobných údajov tretím stranám

 1. Vaše osobné údaje poskytujeme tretím stranám:
  • Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje sprostredkovateľom, ktorých písomne poveril spracúvaním osobných údajov, napríklad za účelom doručovania produktov, ich opravy, záručného a pozáručného servisu, poskytovateľom informačných systémov a cloudových platforiem a podobne. Prevádzkovateľ môže ďalej poskytnúť osobné údaje orgánom verejnej moci, spoločnostiam, zabezpečujúcim vymáhanie pohľadávok a iným osobám za účelom uplatnenia si svojho právneho nároku. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že neposkytuje osobné údaje subjektom v tretích krajinách, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
  • Poskytovatelia platforiem: The Rocket Science Group, MailerLite, Facebook, Google, Microsoft.
 2. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov
  Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

VI. Práva doktnutej osoby

 1. Dotknutá osoba (zákazník, potencionálny zákazník, návštevník web stránky,…) má v súvislosti so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovné práva:
  1. Právo na prístup podľa
   • Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
   • ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
   • Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 GDPR.
   • Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  2. Právo na opravu
   Máte bez zbytočného odkladu právo na opravu a/alebo doplnenie akýchkoľvek nepresných či neúplných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

  3. Právo na vymazanie
   1. Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
    • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
    • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;
    • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov z dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie osobných údajov alebo;
    • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
    • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
    • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
    • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;
    • osobné údaje boli poskytnuté o osobe mladšej ako 16 rokov.

   2. Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je ich povinný vymazať, so zreteľom na dostupné technológie a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení tak, aby informoval ďalších prevádzkovateľov spracúvajúcich osobné údajov na základe ním zverejnených informácií, že dotknutá osoba žiada o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje na ich kópie alebo repliky.

   3. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, najmä pokiaľ je spracúvanie potrebné:
    • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
    • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
    • na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
    • na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
    • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  4. Právo na obmedzenie spracovania
   1. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
    • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
    • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta výmaz osobných údajov a žiada obmedzenie ich použitia;
    • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
    • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov dôvodu verejného záujmu alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa príp. tretej strany podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

   2. Ak sa spracúvanie osobných údajov z hore uvedených dôvodov obmedzilo, Prevádzkovateľ môže takéto osobné údaje len uchovávať alebo ich spracúvať na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Iné spracúvanie osobných údajov môže Prevádzkovateľ uskutočniť len a základe súhlasu dotknutej osoby.
   3. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

  5. Právo namietať proti spracovaniu
   1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, a ktoré je vykonávané na vo verejnom záujme na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo z dôvodu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
   2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

  6. Právo na prenos údajov
   1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
    • sa spracúvanie zakladá na súhlase so spracúvaním bežných osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, alebo na zmluvných lebo predzmluvných vzťahoch v zmysle podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR;
    • ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

   2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
   3. Uplatňovaním práva na prenos osobných údajov nie je dotknuté právo dotknutej osoby na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Právo na prenos sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Právo na prenos údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  7. Právo sťažovať sa dozornému orgánu
   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, teda Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR.

  8. Právo odvolať súhlas
   V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov elektronicky zakliknutím príslušného check boxu v práve alebo poštou na hore uvedenú adresu.

 2. Spôsob uplatnenie práv dotknutej osoby
  1. Dotknutá osoba môže uplatniť ktorékoľvek relevantné právo nasledovne:
   • písomne zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa,
   • elektronicky správou zaslanou na adresu gdpr@centron.sk s tým, že v predmete správy uvedie „práva dotknutej osoby“, ak osobné údaje poskytla Prevádzkovateľovi výhradne elektronicky.

 3. Obmedzenie práv dotknutej osoby
  1. Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené na základe práva SR pokiaľ bude rešpektovaná podstata základných ľudských práv a slobôd s cieľom zaistiť:
   • bezpečnosť Slovenskej republiky,
   • obranu Slovenskej republiky,
   • verejný poriadok,
   • plnenie úloh na účely trestného konania,
   • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu EU alebo SR, najmä ich hospodársky záujem alebo finančný záujem vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
   • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
   • predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
   • monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
   • ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
   • uplatnenie právneho nároku,
   • hospodársku mobilizáciu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.
 3. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.5.2021

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú lepšie ponúkať naše produkty a služby.