Všeobecné obchodné podmienky

 • Obchodné meno – predávajúci: Centron Slovakia s.r.o.
 • Sídlo: Podháj č. 107, 841 03 Bratislava
 • IČO: 17333237
 • DIČ: 2020344645
 • IČ DPH: SK2020344645
 • Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 1710/B
 • Kontaktné údaje:
  • Email: centron@centron.sk
  • Tel: 02/6478 0767 (v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00)
 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 82007, Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58272172, www.soi.sk.

I. Všeobecné ústanovenia

 1. Základná právna úprava
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci (ďalej iba “predávajúci” alebo “Centron”) uvedený v záhlaví týchto Všeobecných obchodných podimienok (ďalej iba “VOP”) a na strane druhej je kupujúci/podnikateľ alebo spotrebiteľ (ďalej iba „kupujúci“).
 3. Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá podniká na základe zápisu v obchodnom registri, na základe živnostenského či iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, či je zapísaná do evidencie podľa osobitných predpisov. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani prípadnou osobitnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim/spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 5. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, s podmienkami predaja tovaru, objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávka / Kúpna zmluva

A) Objednanie tovaru/uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná písomná objednávka tovaru kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
 2. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia objednávky predávajúceho kupujúcemu, alebo v prípade väčších či osobitných projektov podpísanie samostatnej kúpnej zmluvy/zmluvy o dielo ai. medzi zmluvnými stranami.
 3. Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky, ktoré je kupujúci povinný si skontrolovať a prípadne požiadať o zmenu či opravu. V prípade, že o zmenu či opravu nepožiada, predávajúci postupuje podľa informácií uvedených kupujúcim v objednávke. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 4. Uzavretá zmluva je nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť, ako aj skontrolovať a prípadne opraviť obdržané potvrdenie objednávky a preto je zodpovedný za obsah jeho objednávky. Tieto VOP sú voľne k dispozícii na web stránke predávajúceho.

 

B) Dodanie predmetu kúpy

 1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, vykoná službu (ďalej iba „tovar“), ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že predmet objednávky či zmluvy prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokým sa strany zmluvne nedohodnú inak. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.
 3. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar i príslušné dokumenty, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru v súlade s čl. II. B/2 týchto VOP.
 4. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste dohodnutého plnenia. Ak má predávajúci tovar podľa dohody odoslať, podmienky zmluvy/objednávky splní momentom odovzdania tovaru prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
 5. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení.
 6. Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.
 7. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí od prepravcu. Prípadná reklamácia množstva a iných vonkajších chýb musí byť kupujúcim uplatnená bezprostredne po prevzatí tovaru, inak zodpovednosť predávajúceho za zjavné vady zaniká.
 8. Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
 9. Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného u predávajúceho (licencie, tovar vrátane software, prípadne návody a iné informácie poskytnuté na nosičoch informácií) dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu a je povinný nahradiť náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.
 10. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

III. Prevádzková doba

 1. Predávajúci neobchoduje formou stálej predajne s pevnou otváracou dobou. Kupujúci môže zadať objednávku osobne v sídle predávajúceho na ul. Podháj č. 107, v pracovné dni PO-PI v čase 09.00 – 16.00 h. po predchádzajúcom dohovore, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu nepretržite.

IV. Ceny

 1. Z dôvodu predaja špecifických produktov na mieru konkrétneho zákazníka sú všetky ceny zmluvné, nie je možné ich všeobecne uvádzať na web stránke a preto je potrebné projektové ceny vyžiadať priamo u predávajúceho . V prípade, že predávajúci uverejní na svojej web stránke v aktuálnej predajnej kampani určité výrobky s cenami, aj tieto ceny sú orientačné a je potrebné ich upresniť u predávajúceho, prostredníctvom priameho prístupu z web stránky alebo e-mailom.
 2. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Predávajúci uvedie kupujúcemu v potvrdení objednávky alebo v samostatnej zmluve cenu tovaru bez DPH aj spolu s DPH. Táto cena je vrátane všetkých prípadných poplatkov (prepravné, colné poplatky ai.), pokiaľ sa strany nedodhodnú inak.
 3. V prípade, že v dobe medzi objednaním tovaru a jeho dodaním kupujúcemu pride k zmene DPH, colných či iných poplatkov stanovených zákonom, takáto zmena sa premietne aj do kúpnej ceny tovaru. Kupujúci si je vedomý tejto možnej zmeny koncovej kúpnej ceny.

V. Odstúpenie od zmluvy

A) Odstúpenie predávajúceho

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť pred dodaním tovaru kupujúcemu v prípade, ak:
  • sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať;
  • tovar sa v procese objednania nenachádza na žiadnom z dodávateľských skladov;
  • zmenila sa zásadným spôsobom dodacia lehota tovaru a kupujúci s takouto dodacou lehotou nesúhlasil;
  • zmenila sa cena dodávateľa/výrobcu tovaru;
  • z dôvodov dohodnutých v prípadnej samostatnej kúpnej zmluve;
  • z dôvodov vyplývajúcich zo zákonov uvedených v čl. I/1.

B) Odstúpenie kupujúceho – spotrebiteľa

 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Formular na odstúpenie od zmluvy je všeobecne prístupný na web stránke predávajúceho.
 2. Odstúpenie od zmluvy a tovar zasielajte na adresu predávajúceho: Centron Slovakia s.r.o, Podháj 107, 84103 Bratislava, dokument možno zaslať aj e-mailom na centron@centron.sk.
 3. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dodanou dokumentáciou, nepoužitý a nepoškodený, v originálnom obale, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar použitý, nekompletný či poškodený, môže predávajúci požadovať po kupujúcom čiastku odpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 4. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s úplne vyplneným formulárom na odstúpenie od zmluvy (je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením iného navrhovaného spôsobu vyrovnania (či suma bude čerpaná pre ďalší nákup).
 5. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 6. Uhradená kúpna cena za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia úplne vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy alebo jednoduchého oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy (ktoré ale musí obsahovať všetky požadované údaje z formulára) a/alebo odo dňa obdržania vráteného tovaru predávajúcemu, podľa toho, čo nastane neskôr. Až pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom.
 7. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ (v zmysle zák. č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) odstúpiť od zmluvy:
  • o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  • na predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  • o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
  • na vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
  • predaji zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
  • o poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 8. Pri osobnom vrátení tovaru a vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom-spotrebiteľovi požadované preukázať sa občianskym preukazom za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov.

 

C) Odstúpenie kupujúceho – podnikateľa

 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné riešenie pre odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim-podnikateľom bude kúpna cena/časť kúpnej ceny vrátená formou dobropisu a vyplatená odstupujúcemu na jeho bankový účet, prípadne bude započítaný v prípade, ak odstupujúci má u predávajúceho nevyrovnané predošlé platby za skôr odobratý tovar.

VI. Platobné podmienky

 1. U predávajúceho nie je možné platiť v hotovosti ani platobnou kartou. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
  • platba vopred bankovým prevodom pri objednaní tovaru (splatná celá kúpna cena alebo jej časť ako preddavok, zostatok pri prevzatí tovaru);
  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca);
  • platba na faktúru splatnú pri prevzatí tovaru;
  • platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu). Určenie platobnej podmienky je v kompetencii predávajúceho.
 2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany osobitnou zmluvoi nedohodnú inak.
 3. Kupujúci pri objednávke tovaru uvedie svoje kompletné fakturačné údaje a je zodpovedný za ich správnosť, túto skontroluje pri obdržaní potvrdenia objednávky. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní tovaru kupujúcemu.

VII. Dodacie podmienky

 1. Pri objednávke si môžete zvoliť niektorú z nižšie uvedených možností prepravy tovaru. Nie všetky spôsoby dopravy sú dostupné pre všetky druhy tovaru alebo služieb. Spôsob prepravy je nutné písomne oznámiť predávajúcemu najneskôr do momentu vystavenia zúčtovacej faktúry. Po tomto momente nie je možné spôsob prepravy zmeniť.

 

A) OSOBNÝ ODBER

  • Tovar je možné vyzdvihnúť osobne v mieste prevádzky predávajúceho na ul. Podháj č. 107, 84103 Bratislava-Lamač, v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 alebo podľa individuálnej dohody.
  • Pri osobnom odbere tovaru môže byť po kupujúcom požadované preukázať sa občianskym preukazom za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov.

 

 • B) KURIÉRSKA SLUŽBA
  • V rámci Bratislavy odosielame tovar kuriérskou spoločnosťou CarExpress, v rámci Slovenska odosielame tovar prepravnými spoločnosťami UPS, DPD, Toptrans ai. Kupujúci si môže zvoliť inú preferovanú kuriérsku spoločnosť, túto informáciu však musí oznámiť písomne predávajúcemu najneskôr pred vystavením koncovej faktúry spolu s presnými údajmi na doručenie tovaru, pokiaľ sa tieto líšia od fakturačných údajov.
  • Cena za prepravu je kupujúcemu započítaná v zúčtovacej faktúre a je kalkulovaná podľa aktuálnej ceny prepravných spoločností. V prípade, že si kupujúci sám objedná vydvihnutie tovaru u predávajúceho, túto prepravu si hradí sám kuriérskej spoločnosti.
  • Po vystavení faktúry už nie je možné spôsob prepravy zmeniť.
  • Objednávky do zahraničia odosielame prostredníctvom prepravných spoločností UPS, DHL, DPD, Toptrans ai, v závislosti od druhu, hmotnosti a rozmeru tovaru. Čas prepravy a cena je kalkulovaná individuálne v závislosti na destinácii, type tovaru a celkovej hmotnosti resp. objemu zásielky.

 

 • C) KURIÉR S DOBIERKOU
  • V rámci Slovenska je možné tovar odoslať aj na dobierku. Na dobierku využívame prepravnú spoločnosť UPS, ktorá účtuje za dobierku 1% z celkovej sumy objednávky. Táto čiastka je pripočítaná k cene prepravy, preto odporúčame radšej využiť niektorú z bezhotovostných platobných metód.

 

 1. D) ELEKTRONICKÁ LICENCIA
  • Elektronické licencie sú odosielané spravidla e-mailom alebo formou sériového čísla/licenčného kľúču vo faktúre. Elektronická licencia je dostupná len na niektoré špeciálne softwarové produkty.

 2. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní zásielky skotrolovať vonkajší stav zásielky spolu s dopravcom (počet balíkov, neporušenosť vrchného obalu, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v škodovom protokole prepravcu.
 3. Informáciu o neúplnej alebo poškodenej zásielke je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu predávajúceho centron@centron.sk spolu so škodovým protokolom prepravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

VIII. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je verejne prístupný na web stránke predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad/faktúra.

IX. Ochrana a spracovanie osobných údajov

 1. Oblasť ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany predávajúceho je upravená v dokumente Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov, ktorý je verejne prístupný na web stránke predávajúceho.

X. Záverečné ustanovania

 1. Prípadné spory medzi predávajúcim Centron Slovakia sro. a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia. Predávajúci odporúča kupujúcemu obrátiť sa v prvej rade na predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr, ako pristúpi k mimosúdnemu riešeniu sporu.
 2. Tieto VOP a podmienky v nich uvedené tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, ktorou sa predávajúci zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu a kupujúci sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 04. 2021 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez upozornenia.

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú lepšie ponúkať naše produkty a služby.