Reklamačný poriadok

 • Obchodné meno – predávajúci: Centron Slovakia s.r.o.
 • Sídlo – miesto uplatnenia reklamácie: Podháj č. 107, 841 03 Bratislava
 • IČO: 17333237
 • DIČ: 2020344645
 • IČ DPH: SK2020344645
 • Zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 1710/B
 • Kontaktné údaje, na ktorých je možné uplatniť reklamáciu:
  • Email: centron@centron.sk
  • Tel: 02/6478 0767 (v pracovných dňoch od 09:00 do 16:00)

I. Všeobecné ústanovenia

 1. Základná právna úprava
  • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • zákon č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo kupujúci popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe ponuky predávajúcim vykonanej;
  • sa tovar hodí k účelu, ku ktorému to kupujúci deklaruje a ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza;
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

II. Podmienky reklamácia

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len „tovaru“).
 2. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho a úplne zaplatený, pokiaľ nebolo medzi kupujúcim a predávajúcim explicitne0 dohodnuté inak.
 3. Záruka sa vzťahuje na:
  • výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu používania a používania oprávnenou osobou a za prípadných iných podmienok, s ktorými sa kupujúci oboznámil pri kúpe tovaru a ktoré sú uvedené v servisnom manuáli, návode na použitie či iných k výrobku prislúchajúcich dokumentoch.
 4. Záruka sa nevzťahuje najmä na:
  • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu, z ktorého je tovar vyrobený;
  • vady spôsobené nedodržaním účelu používania;
  • vady spôsobené nedodržaním návodu na používanie a údržbu tovaru;
  • vady spôsobené mechanickým poškodením zo strany kupujúceho, nevhodnou alebo neodbornou manipuláciou kupujúceho;
  • poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia tepla, chladu, vody, pary, olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok;
  • vady ktoré boli spôsobené vonkajšími udalosťami po prevzatí tovaru kupujúcim a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s pomocou ktorých predávajúci plnil svoj záväzok;
  • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru, najneskôr však do troch kalendárnych dní;
  • v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky.
 5. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
  • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady;
  • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave;
  • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
 7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

III. Záručná doba

 1. Záručná doba tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, pokiaľ nie je dohodnuté alebo výrobcom stanovené a na faktúre vyznačené inak. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 2. Toto ustanovenie sa nepoužije:
  • u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena. Pri takomto výrobku sa použije iba na závady vlastností, pre ktoré výrobok nebol predaný v nižšej cene;
  • na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
  • u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim;
  • ak to vyplýva z povahy tovaru alebo pri vadách, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 3. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne, predávajúci môže kupujúcemu následne poskytnúť pozáručný servis za dohodnutú odplatu.

IV. Vybavenie reklamácie - reklamačný proces

 1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru. Kupujúci nie je oprávnený ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Prípadné ďalšie používanie tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady alebo znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na neuznanie reklamácie.
 2. Pre prijatie tovaru k reklamácii a začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu:
  • doklad o zakúpení tovaru/faktúra, ktorá je zároveň záručným listom, prípadne uviesť jej číslo a dátum vydania;
  • reklamovaný tovar kompletný, prípadne podľa charakteru vady jeho časť, vo vonkajšom obale pôvodnom, prípadne inak vhodnom na prípadné odoslanie k výrobcovi.
 3. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho na vlastné náklady.
 4. Kupujúci doručí predávajúcemu vadný tovar osobne spolu s príslušnými dokumentami podľa bodu 2).
 5. Tovar je k reklamácii možné zaslať aj prostredníctvom kuriérskej či poštovej služby. V takom prípade je kupujúci povinný pred zaslaním vadného tovaru zaslať predávajúcemu vyplnený Reklamačný protokol elektronickou poštou spolu s čo najpresnejším popisom závady.
 6. Tovar zaslaný k reklamácii na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporučené tovar poistiť.
 7. Kupujúci je povinný v Reklamačnom protokole pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru, deň zakúpenia reklamovaného tovaru, číslo faktúry, dátum zistenia nedostatku.
 8. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na závady uvedené v Reklamačnom liste.
 9. Reklamačné konanie začína dňom prijatia písomného oznámenia o uplatnení reklamácie spolu s vyplneným Reklamačným protokolom a/alebo dňom doručenia vadného tovaru do servisného strediska, podľa toho, čo nastane neskôr.
 10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie na reklamačnom liste (pri osobnom uplatnení reklamácie) alebo prostredníctvom elektronickej pošty (pri písomnom uplatnení reklamácie) spolu s uvedením dátumu začatia reklamačného konania.
 11. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
 12. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebný zásah výrobcu tovaru, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, najmä s prihliadnutím na prípadné nutné riešenie reklamácie v servisnom stredisku výrobcu. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na náhradu škody či inú kompenzáciu podľa dohody, či v relevantnom a možnom prípade výmenu tovaru za iný tovar.
 13. Za ukončenie reklamačného konania sa považuje vybavenie reklamácie dohodnutým spôsobom a podpísaním Reklamačného protokolu.

V. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.
 2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky, pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Zákazník môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú lepšie ponúkať naše produkty a služby.